ADATKEZLÉSI SZABÁLYZAT


CÉGNÉV: Bangkok Orchidea Kft.

SZÉKHELY: 1064. Budapest, Rózsa u. 48.

ADÓSZÁM:25894320-2-42

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: NAIH-127612/2017.

KÉPVISELI: Horváth István

továbbiakban mint Társaság.

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.

A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

Kelt, Budapest 2018 május hó.20 napján

Horváth István EV.

ügyvezető

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. oldal


TARTALOMJEGYZÉKI. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Bevezetés

2. § A Szabályzat célja

3. § A Szabályzat hatálya

4. § Fogalommeghatározások

II. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

6. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

7. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

8. § Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

9. § Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

IV. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

10. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

11. § Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek

elérhetőségi adatai

12. § Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie)

alkalmazásáról

13. § Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

V. FEJEZET - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

14. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

15. § Kifizetői adatkezelés

VI. FEJEZET - ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

16. 1§ Adatbiztonsági intézkedések

VII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

17. § Az adatvédelmi incidens fogalma

18. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása

19. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

VIII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

20. § Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól

21. § Részletes tájékoztatás az érintett jogairól

IX. FEJEZET - AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

22. § Intézkedések az érintett kérelme alapján

X. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § A Szabályzat megállapítása és módosítása

24. § Intézkedések a szabályzat megismertetése

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. oldal


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ Bevezetés


A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok,

technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden

körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679

RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban:

Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.


2. § A Szabályzat célja

1. A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása,

amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az

Infotv. rendelkezéseinek.

2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes

adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Társaság általi igazolására

szolgáljon.

3. § A Szabályzat hatálya

(1) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi

kezelésére terjed ki.

(2) Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat

alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

(3) A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi

személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy

elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))


4. § Fogalommeghatározások


E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke

tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. oldal

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve

megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük

korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,

amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos

személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági

helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők

elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további

információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,

hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem

lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott

ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami

jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv,akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval

vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt

a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5. oldal

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt

érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi.

II. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA


5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján


(1) Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése

során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint

bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett

hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az

előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési

tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást

az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más

ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás

iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell

előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az

érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a

Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok

kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés

teljesítéséhez.

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak

megadását.

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a

felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség

teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának

visszavonását követően is kezelheti.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

6. oldal

(8) A Társaság az általános adatkezelési tájékoztatóját a honlapján a láblécben elérhetővé

teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket e nyilvánosan is elérhető

formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen

tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés

céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az

adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. §

(5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A

tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati

lehetőségeire is. Ezen adatkezelési tájékoztatót a legfontosabb adatkezelési lépések

mindegyikénél külön linkkel jelölve megismerhetővé kell tenni (például egy regisztráció

esetében a regisztráció előtt, a regisztráció folyamatánál, stb.). E tájékoztató eléehetőségéről

az érintetteket tájékoztatni kell.

(9) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától

független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés

megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet

az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,

arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján

kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az

érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező

adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó

jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.


IV. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK


10. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,

szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött

természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét,

adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány

számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét,

bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők,

szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az

adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések

megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó

munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés

megszűnését követő 5 év.

(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az

adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a

szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

7. oldal

tájékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési

kikötés szövegét a szerződés tartalmazza.


11.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi

adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, email címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött

szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett

képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

(5) A Társaság munkavállalójának, a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását

személyes adatai kezeléséhez ügyféltől, vevőtől, szállítótól, érintett személytől is. A

nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.


12. § Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a

felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes

szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két

nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott

munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a

felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása),

amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság

irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához

elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén

elhelyezni.

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során

kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes

szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a

tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első

látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az

oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által

kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e

funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre

vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

8. oldal

összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató

elérhetőségére.

(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni

kell. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs

társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során

bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel,

ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

13. § Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook

oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság

nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül

kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő

adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook

működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából

fakadó problémáért.


V. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK


14. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli

kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele

üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt

adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján

különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-

a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az

utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően

az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő,

az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését

követő 8 év. 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

9. oldal

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,

társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

15. § Kifizetői adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és

járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,

társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,

családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt

személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.)

kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:

a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a

titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,

társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez

jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és

szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek

teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését

követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási

(kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.


VI. FEJEZET

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

16. § Adatbiztonsági intézkedések

(1) A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok

biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és

kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre

juttatásához szükségesek.

(2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes

megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a

személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes

adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

10. oldal

(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján

végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az

adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek

hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó

további intézkedésekkel biztosítja:

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli

berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és

ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

(6) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton

folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

(7) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes

ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat

tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.

(8) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

VII. FEJEZET

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

17. § Az adatvédelmi incidens fogalma

(1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon

elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési

papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen

másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.

18. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása

(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a

Társaság vezetőjének feladata. 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

11. oldal

(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és

ezeket folyamatosan elemezni kell.

(3) Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során

adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság vezetőjét.

(4) A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói

jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

(5) Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán,

amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló

eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

(6) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az informatikai, pénzügyi

és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során

azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van

szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

(7) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket,

adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését

alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a

károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

19. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) az érintett személyes adatok körét,

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

c) az adatvédelmi incidens időpontját,

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell

őrizni.

VIII. FEJEZET

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI


20.§ Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

12. oldal

E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett

jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk

meg.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó

információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).


A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje

a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben

meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a

rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához

kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

13. oldal

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy

másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a

személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés

közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy

egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen

– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(Rendelet 22. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.


Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási

intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.

cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban Rendelet 23. cikk).

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.


Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek

jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az

érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)


Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti

tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése

megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.


A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

14. oldal

hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet

a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.


Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes

adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet

szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

21.§ Részletes tájékoztatás az érintett jogairól

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon


A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a

személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a

következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló

adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi

szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi

határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49.

cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és

alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló

módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok

megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható

adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam

meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett

adathordozhatósághoz való jogáról;

c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)

bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

15. oldal

bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen

alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a

személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az

adatszolgáltatás elmaradása;

f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és

arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az

érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet

erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az

információkkal.

(Rendelet 13. cikk)

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték

meg


1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett

rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) az érintett személyes adatok kategóriái;

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy

valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a

Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a

47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás

esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának

megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére

bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges

következő kiegészítő információkat:

a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam

meghatározásának szempontjai;

b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való

joga;

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)

bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

16. oldal

bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető

forrásokból származnak-e; és

g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és

arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az

érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok

megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az

érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első

alkalommal való közlésekor.

4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet

erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

a) az érintett már rendelkezik az információkkal;

b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy

aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1)

bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés

esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés

céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az

információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak

és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós

vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő

intézkedésekről rendelkezik; vagy

d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási

kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is,

bizalmasnak kell maradnia.

(Rendelet 14. cikk)


Az érintett hozzáférési joga

1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

17. oldal

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a

nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok

kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető

információ;

h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és

arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az

érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra

vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A

másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje

a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok

valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy

más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)

bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2)

bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

18. oldal

2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében

azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek

figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai

intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy

az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének

megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban

említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az

adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az

alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes

adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az

Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a

tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak

védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet

kezelni.

3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

19. oldal

Az adathordozhatósághoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa

anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a

rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)

bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja

szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult

arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti

közvetlen továbbítását.

3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó

abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés

közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy

egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen,

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő

a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez

kapcsolódik.

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő

kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel

során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást

egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

20. oldal

5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és

a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon

alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult

arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes

adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat

végrehajtása érdekében van szükség.

(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében

szükséges;

b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,

amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló

megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő

intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme

érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi

beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk

(1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a)

vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek

védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások


1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási

intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a

12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései

tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás

tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak

védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

a) nemzetbiztonság;

b) honvédelem;

c) közbiztonság;

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

21. oldal

d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve

büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel

szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen

az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris,

a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,

felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok

ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

j) polgári jogi követelések érvényesítése.

2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket

tartalmaznak legalább:

a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

b) a személyes adatok kategóriáira,

c) a bevezetett korlátozások hatályára,

d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó

garanciákra,

e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az

adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha

ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3)

bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő

feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,

amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára

értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

22. oldal

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett

magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas

kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban

említett feltételek valamelyikének teljesülését.

(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult

arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási

helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett

megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a

Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(Rendelet 77. cikk)


A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,

minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,

minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk

alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül

nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási

fejleményekről vagy annak eredményéről.

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam

bírósága előtt kell megindítani.

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az

egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy

döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak

megküldeni.

(Rendelet 78. cikk)


Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

23. oldal

nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a

személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e

rendelet szerinti jogait.

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen

eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,

kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi

jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(Rendelet 79. cikk)

IX. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

22.§ Intézkedések az érintett kérelme alapján

(1) A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai

gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a

határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az

Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy

hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,

de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet

az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) Társaságunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az

érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen

biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő

jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) 10.000,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt

terheli.

(6) Ha Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet

benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

24. oldal

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult.

24. § Intézkedések a szabályzat megismertetése

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával

(foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy

betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri

kötelezettsége. 

Itt találsz bennünket

H: 10.00 - 21.00, K - SZo: 09.00 - 21.00, V: 09.00 - 20.00
Foglalás +36 30 222 4499

Nyitvatartás

Hétfőtől szombatig: 09:00 - 21:00
Vasárnap: 09:00 - 20:00

Cégünkről

Bangkok Orchidea Kft.
Székhely: 1196 Budapest, Rákóczi utca 129. földszint 3.
Cégjegyzékszám: 01 09 294905
Adószám: 25894620243